sábado, 31 de janeiro de 2009

Hino da ÍndiaJana Gana Mana
Adhinayaka jaya hey,
Bharata bhagyavidhata.
Punjaba, Sindhu, Gujarata, Maratha,
Dravida, Utkala, Banga,
Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga,
Uchchala jaladhi taranga
Tava shubha naamey jaagey,
Tava shubha aashisha maangey,
Gahe tava jayagatha.
Jana gana mangaladhayaka jaya hey
Bharat bhagyavidhata.
Jaya hey, Jaya hey, Jaya hey,
Jaya jaya jaya jaya jaya hey!

Nenhum comentário:

Postar um comentário